Regulamin

Regulamin Sprzedaży
towarów w sieci sprzedaży „Alga Wood”
§ 1 Postanowienia ogólne.
1. Niniejszy regulamin (dalej określany jako „Regulamin”) określa ogólne warunki sprzedaży towarów prowadzonej przez podmioty prowadzące działalność pod marką „Alga Wood”.

2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa o:
a. Sprzedawcy – rozumie się przez to jeden z wymienionych w ustępie następnym podmiot działający pod marką „Alga Wood”, zawierający umowę sprzedaży na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie;
b. Kupującym – rozumie się przez to osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjną nie mającą osobowości prawnej, zawierającą ze Sprzedawcą umowę sprzedaży, lub podejmującą czynności, zmierzające do zawarcia takiej umowy;
c. Towarach – rozumie się przez to rzeczy ruchome oznaczone co do gatunku, oferowane do zbycia Sprzedawcę.

3. Sprzedaż zgodnie z niniejszym Regulaminem prowadzą następujący Sprzedawcy:
a. ALGA sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Woli, ul. Plonowa 34C/2, 05-500 Nowa Wola, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000193137, posiadająca numer NIP 8792129385; prowadząca następujące punkty sprzedaży (oddziały):

• oddział Łazy: adres 05-552 Łazy, Al. Krakowska 225; tel. 505 504 389; e-mail lazy@hurtownia-drewna.com;
• oddział Dobroszyce: adres 56-410 Dobroszyce, ul Wrocławska 56; tel. 509978006; e-mail dobroszyce@hurtownia-drewna.com;
• oddział Wielgolas: adres 05-074 Wielgolas Brzeziński, ul. Piastowska 2; tel. 510830138; e-mail wielgolas@hurtownia-drewna.com;
• oddział Piotrków: adres 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Wronia 61a; tel. 532109400; e-mail piotrkow@hurtownia-drewna.com

b. „ALGA-DREWNO” sp. z o.o. z siedzibą w Gójsku, ul. Słoneczna 10, 09-227 Gójsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX
Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000458974, posiadająca numer NIP 5472146386; prowadząca następujący punkt sprzedaży:
• Gójsk: adres 09-227 Gójsk, ul. Słoneczna 10; tel. 506958802; e-mail gojsk@hurtownia-drewna.com;
oraz
c. ALGA TIMBER sp. z o.o. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Rzeźnicza 9, 97-300 Piotrków Trybunalski, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000922782, posiadająca numer NIP 7712916058; prowadząca następujący punkt sprzedaży:

Poznań: adres 62-002 Suchy Las, ul. Obornicka 117; tel. 532109200; e-mail poznan@hurtownia-drewna.com.

Bytom: adres 41-905 Bytom, ul. Św. Elżbiety 6/B4a; tel. 532109800; e-mail bytom@hurtownia-drewna.com

§ 2 Tryb zawarcia umowy
1. W celu dokonania zakupu Towarów od Sprzedawcy, Kupujący składa „Zamówienie”, na podstawie którego Sprzedawca przedstawia Kupującemu ofertę sprzedaży. Zamówienia mogą być składane przez Kupujących ustnie (bezpośrednio w placówce Sprzedawcy lub telefonicznie), za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie. W celu umożliwienia Sprzedawcy przygotowania oferty Zamówienie musi określać co najmniej:
a. rodzaj i ilość Towaru, którego zakupem Kupujący jest zainteresowany;
b. preferowany sposób uiszczenia zapłaty za nabywany Towar;
c. miejsce odebrania Towaru przez Kupującego;
d. dane Kupującego niezbędne do zawarcia umowy: w przypadku Kupującego, który nie jest konsumentem (co najmniej firmę/nazwę adres, numer NIP i inne dane niezbędne do wystawienia faktury); a w przypadku konsumentów zawierających umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, co najmniej imię i nazwisko;
e. adres e-mail Kupującego niezbędny do przesłania oferty (chyba, że zamówienie składane jest bezpośrednio w lokalu Sprzedawcy, w którym strony niezwłocznie finalizują transakcję).

2. Zamówienie uważa się za zaproszenie do złożenia oferty sprzedaży przez Sprzedawcę. Niezwłocznie po jego otrzymaniu, Sprzedawca przedstawia Kupującemu ofertę sprzedaży Towarów, których zakupem zainteresowany jest Kupujący.

3. Oferta przesyłana jest na adres poczty elektronicznej podany przez Kupującego lub – gdy umowa zawierana jest bezpośrednio w punkcie sprzedaży Sprzedawcy, przedstawiana Kupującemu bezpośrednio w lokalu Sprzedawcy.

4. Stosownie do posiadanych zasobów i dostępności zamawianego asortymentu, Sprzedawca składa Kupującemu ofertę sprzedaży Towarów w ilości maksymalnie zbliżonej do określonej w Zamówieniu (ilość Towaru określona w ofercie Sprzedawcy, nie będzie jednak większa od ilości wskazanej przez Kupującego w Zamówieniu).

5. Rzeczywiste długości niektórych rodzajów Towarów dostarczonych przez Sprzedawcę, mogą różnić się od podanych w ofercie wymiarów standardowych, w granicach następujących tolerancji odstępstw:
a. dla kantówek/desek/belek konstrukcyjnych: +/- 5 % od długości standardowej;
[Faktyczna długość dostarczonego Towaru może być różna od standardowej, w granicach ww. tolerancji i wymagać korekty ostatecznej ceny za Towar przy odbiorze. Wskazana w ofercie całkowita ilość Towaru, którą Sprzedawca deklaruje dostarczyć, obliczona jest wg standardowej długości danego Towaru. Ostateczna cena za Towar należna Sprzedawcy zostanie skalkulowana według stawek jednostkowych podanych w ofercie i rzeczywistej ilości, wyliczonej wg faktycznej długości dostarczonego Towaru – przy zachowaniu ww. dopuszczalnej tolerancji odstępstw od wymiarów standardowych.]

6. Z uwagi na specyfikę Towarów drewnianych (higroskopijność) ich rzeczywiste wymiary mogą różnić się od podanych w ofercie wymiarów standardowych, w granicach następujących tolerancji odstępstw:
a. dla szerokości desek: +/- 2% od szerokości standardowej;
b. dla przekrojów/grubości kantówek: +/- 3% od grubości/przekroju standardowego;
c. dla szerokości produktów szczotkowanych: +/-6% od szerokości standardowej;
d. dla przekrojów/grubości produktów szczotkowanych: +/- 12% od przekroju/grubości standardowej;
Opisane w niniejszym ustępie różnice w faktycznych wymiarach Towarów w stosunku do wymiarów standardowych (w granicach ww. tolerancji odstępstw), nie stanowią wady Towaru, ani niezgodności Towaru z umową. Różnice te nie wpływają też na ostateczną cenę Towaru.

7. W wyniku przyjęcia przez Kupującego oferty Sprzedawcy dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży, na podstawie której:
a. Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu Towary w ilości wskazanej w ofercie (z uwzględnieniem odstępstw w granicach tolerancji od wymiarów standardowych podanych w ustępach 5 i 6);
natomiast Kupujący zobowiązany jest:
b. nabyć (odebrać) Towary dostarczone przez Sprzedawcę, oraz
c. zapłacić cenę obliczoną wg stawek jednostkowych podanych w ofercie [w przypadku Towarów drewnianych cena ta będzie obliczona wg rzeczywistej długości dostarczonego Towaru (z uwzględnieniem ewentualnej korekty faktycznej ilości dostarczonego Towaru w stosunku do długości standardowej, wynikającej z tolerancji odstępstw wskazanej w ustępie 5)].
Kupujący dopłaci ewentualną różnicę w cenie (lub ewentualnie Sprzedający zwróci ewentualną nadwyżkę) wynikającą z rozbieżności między ilością Towaru skalkulowaną wg jego standardowej długości, a ilością rzeczywiście dostarczoną (w granicach dopuszczalnej tolerancji odstępstw).

8. Oferta złożona przez Sprzedawcę będzie określała:
a. termin związania ofertą Sprzedawcy;
b. rodzaj i maksymalną ilość Towarów, które Sprzedawca deklaruje dostarczyć Kupującemu (obliczoną wg standardowych wymiarów danego rodzaju Towaru);
c. nazwę i adres siedziby Sprzedawcy, który w danym przypadku oferuje sprzedaż Towarów;
d. adresie punktu sprzedaży prowadzonego przez Sprzedawcę (hurtowni), jego adresie poczty elektronicznej i numerach telefonu, pod którymi można kontaktować się w sprawie umowy sprzedaży wynikającej z danej oferty;
e. cenę jednostkową brutto za poszczególne Towary, wg których skalkulowana będzie ostateczna cena zrealizowanej dostawy;
f. przewidywaną (szacowaną) całkowitą cenę należną Sprzedawcy za dostarczenie pełnej ilości Towaru określonej w ofercie [w przypadku Towarów drewnianych cena ta obliczona będzie wg podanych w ofercie stawek jednostkowych Towaru, jego standardowej długości oraz ilości Towaru podanej w ofercie („przewidywana cena całkowita”); ostateczna cena za dostarczony Towar będzie obliczona wg jego faktycznej długości wynikającej z rzeczywistych wymiarów];
g. miejsce odbioru Towaru przez Kupującego;
h. koszty dostarczenia Towaru;
i. sposób i termin uiszczenia ceny uzgodniony z Kupującym.
Za złożenie oferty poczytuje się w szczególności przesłanie przez Sprzedawcę Kupującemu faktury pro forma wraz z ww. informacjami.

9. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi poprzez przyjęcie przez Kupującego oferty Sprzedawcy. Do przyjęcia oferty (skutkującej przystąpieniem przez Sprzedawcę do realizacji dostawy) dochodzi w następujący sposób:
a. O ile z treści oferty wyraźnie nie wskazano inaczej, warunkiem jej skutecznego przyjęcia przez Kupującego jest dokonanie w terminie, ustalonej w treści oferty przedpłaty (zaliczki) na poczet ustalonej ceny.
b. Jeżeli oferta wyraźnie nie wskazuje inaczej, wysokość wymaganej zaliczki wynosi równowartość 100% wskazanej w ofercie przewidywanej ceny całkowitej za dostarczenie Towaru, wraz z kosztami dostarczenia. Oferta może jednak przewidywać wymóg wpłaty niższej zaliczki.
c. Zaliczka nie może być niższa niż wskazane w treści oferty koszty dostarczenia Towaru do uzgodnionego miejsca jego odbioru, a w braku takich kosztów dostarczenia (nie mniej niż 20 % przewidywanej ceny całkowitej).
d. O ile wynika to wyraźnie z treści oferty, w uzasadnionych przypadkach (np. dostaw realizowanych na rzecz stałych odbiorców), Sprzedawca może odstąpić od wymogu wpłaty zaliczki dla uznania skuteczności przyjęcia oferty (i przystąpienia przez Sprzedawcę do realizacji dostawy). W takim jednak przypadku warunkiem przystąpienia do realizacji dostawy jest złożenie przez Kupującego w zadeklarowanym przez Sprzedawcę terminie związania ofertą, jednoznacznego oświadczenia o jej przyjęciu w udokumentowanej w formie (np. w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej).

10. Jeżeli Kupujący dokona przyjęcia oferty po upływie zadeklarowanego przez Sprzedawcę terminu jej związania (np. dokonując zapłaty zaliczki), Sprzedawca w miarę posiadanych zasobów może dokonać sprzedaży na warunkach tożsamych z wcześniej przedłożoną Kupującemu ofertą (z tym zastrzeżeniem, że terminy dostawy zostaną odpowiednio przesunięte, o czas opóźnienia się Kupującego z dokonaniem przedpłaty). Sytuację tą traktuje się jak ofertę zakupu złożoną przez Kupującego, na warunkach tożsamych z pierwotną ofertą złożoną przez Sprzedawcę. Nie wyłącza to jednak możliwości złożenia Kupującemu przez Sprzedawcę nowej oferty. Jeżeli Sprzedawca nie wyraża gotowości realizacji zamówienia na pierwotnie zaoferowanych warunkach, albo Kupujący nie przyjmuje nowej oferty Sprzedawcy, Sprzedawca zwraca Kupującemu otrzymaną wpłatę.

11. Wraz z przyjęciem oferty przez Kupującego (lub też zawarciem umowy w sposób określony w ustępie poprzednim) dochodzi do zawarcia umowy na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, a Sprzedawca przystępuje do jej wykonania.

12. O ile z treści oferty nie wynika inaczej, oferta wiąże Sprzedawcę przez 3 dni do daty jej złożenia Kupującemu. Oferta Sprzedawcy może być przyjęta jedynie bez zastrzeżeń.
§ 2 Cena i koszty przesłania Towaru.

1. Prezentacja Towarów przez Sprzedawcę (w tym opisy towarów wraz z cenami zawarte na stronie internetowej, cenniki, ogłoszenia itp.), nie stanowi oferty sprzedaży tych Towarów w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego lecz zaproszenie do zawarcia umowy. Prezentowanie Towarów na stronie internetowej sieci Alga Wood nie zobowiązuje Sprzedawcy do ich sprzedaży. Sprzedawcy na bieżąco aktualizują informacje znajdujące się na witrynie internetowej sieci Alga, jednakże finalnie zaoferowana przez Sprzedawcę cena, może być inna od ceny prezentowanej za pośrednictwem tej strony (w szczególności ze względu na wyczerpanie zasobów Towaru objętych akcją promocyjną lub dezaktualizację informacji publikowanych za pośrednictwem wspomnianej witryny internetowej).
Ostateczna cena należna Sprzedawcy będzie każdorazowo określana wg stawek jednostkowych wskazanych w przedstawionej Kupującemu ofercie.

2. Za wyjątkiem odbioru Towaru przez Kupującego we własnym zakresie, Kupujący zobowiązany jest do uiszczenia Sprzedawcy wskazanych w ofercie kosztów dostarczenia Towaru. Kupujący zobowiązany jest do uiszczenia Sprzedawcy kosztów przesłania Towaru w ramach zaliczki wymaganej dla skutecznego przyjęcia oferty, nie później jednak niż wraz z zapłatą ceny należnej za nabywany Towar.

3. Z zastrzeżeniem ustępu 9., poniżej, płatności na rzecz Sprzedawcy mogą być dokonane, wg wyboru Kupującego:
a. przelewem na rachunek bankowy wskazany w ofercie sprzedaży;
b. gotówką lub kartą płatniczą, bezpośrednio w jednej z placówek Sprzedawców (hurtowni);
c. gotówką, przy odbiorze przesyłki z Towarem za pobraniem.

4. Jeżeli w treści oferty Sprzedawcy wyraźnie nie zastrzeżono inaczej, Kupujący zobowiązany jest do zapłaty Sprzedawcy ceny w następujących terminach:
a. cześć ceny stanowiącej zaliczkę (przedpłatę), której uiszczenie warunkuje uznanie skuteczności przyjęcia oferty – najpóźniej w zadeklarowanym przez Sprzedawcę terminie związania ofertą;
b. pozostałą część ceny – najpóźniej w terminie 3 dni od daty przyjęcia oferty przez Kupującego, nie później jednak niż przed wydaniem Towaru przez Sprzedawcę.

5. O ile z treści oferty nie wynika inaczej, całkowita cena za Towar dostarczany w ramach realizacji danej oferty, płatna jest najpóźniej przed wydaniem Towaru Kupującemu (tj. odpowiednio przed jego rozładowaniem/załadowaniem). Jeżeli na skutek dopuszczalnych odstępstw od standardowych długości sprzedawanego Towaru, jego ostateczna ilość jest większa od ilości wynikającej z oferty, przed wydaniem Towaru Kupujący dopłaci Sprzedawcy ewentualną różnicę w cenie, między dotychczas pobranymi zaliczkami, a ostateczną ceną sprzedawanego Towaru skalkulowaną wg jego rzeczywistej ilości i stawek jednostkowych wskazanych w ofercie.

6. Jeżeli Kupujący opóźnia się z zapłatą jakiejkolwiek części ceny, Sprzedawca uprawniony będzie do odstąpienia od umowy bez wyznaczania Kupującemu dodatkowego terminu.

7. Jeżeli cena za Towar ma być uiszczona za pobraniem, przy odbiorze Towaru, w miejscu innym niż lokal (hurtownia) Sprzedawcy, Kupujący dokona zapłaty ceny i innych należności wynikających z umowy sprzedaży (kosztów przesłania) osobie, którą Sprzedawca posługuje się w celu wydania kupującemu Towaru (w tym pracownikowi Kupującego lub podmiotu świadczącego usługi przewozu).

8. W przypadku ustalenia, że cena będzie uiszczona przelewem, Kupujący wpłaci ją na rachunek bankowy wskazany w przesłanej przez Sprzedawcę ofercie (dokumencie/fakturze „pro forma”).

9. Kupujący:
a. będący konsumentem, zobowiązany jest do dokonania płatności za nabywany Towar, za pośrednictwem rachunku płatniczego, jeżeli jednorazowa wartość transakcji ze Sprzedawcą, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności przekracza 20 000 zł lub równowartość tej kwoty;
b. będący przedsiębiorcą, zobowiązany jest do dokonania płatności za nabywany Towar, za pośrednictwem rachunku płatniczego, jeżeli jednorazowa wartość transakcji ze Sprzedawcą, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności przekracza 15 000 zł lub równowartość tej kwoty.
§ 3 Zasady dostarczania Towaru.

1. Na podstawie umowy sprzedaży zawartej zgodnie z niniejszym Regulaminem, Sprzedawca wyda Kupującemu Towary, a Kupujący zobowiązuje się do ich odebrania.

2. Sprzedawca prześle (wyda) Towary Kupującemu w określonym na podstawie Zamówienia miejscu wskazanym w ofercie Sprzedawcy, a Kupujący zobligowany jest odebrać Towary z ww. miejsca.

3. Jeżeli ustalono, że Kupujący odbierze Towar „we własnym zakresie”, Towar zostanie wydany przez Sprzedawcę w jednej z hurtowni wskazanych w § 1 ust. 3. Placówka ta zostanie sprecyzowana w ofercie Sprzedawcy.

4. Jeżeli z treści oferty Sprzedawcy nie wynika inaczej, Kupujący wyda Towar Kupującemu nie później niż w terminie 20 dni roboczych od dnia zawarcia umowy sprzedaży (tj. skutecznego przyjęcia przez Kupującego oferty Sprzedawcy). Za dni robocze uważa się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Sprzedawca powiadomi Kupującego o dokładnej dacie wydania Towaru z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem. Termin wydania Towarów może ulec zmianie na skutek okoliczności niezależnych od Sprzedawcy. O zmianie terminu dostawy Sprzedający zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Kupującego.

5. Jeżeli Kupujący nie odbiera Towaru osobiście, lub jeżeli Kupującym jest osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna, Kupujący zobowiązany jest do jednoznacznego wskazania Sprzedawcy osoby, która odbierze Towar w jego imieniu (np. kierowcy), a w przypadku odbioru z hurtowni Sprzedawcy, również informacji o pojeździe (nr rejestracyjnym), który zostanie przysłany po Towar. Na żądanie Sprzedawcy Kupujący zobowiązany jest do jednoznacznego potwierdzenia tego wskazania w formie dokumentowej (np. mail, SMS).
Na żądanie osoby wydającej Towar w imieniu Sprzedawcy (pracownika hurtowni/kierowcy dostarczającego Towar do innego miejsca wydania), Kupujący lub inna osoba wyznaczona przez niego do odbioru Towaru, zobowiązana jest do wylegitymowania się celem ustalenia tożsamości. Kupujący (lub odpowiednio działająca na jego rzecz osoba odbierająca Towar) zobowiązany jest do pokwitowania odbioru Towarów od Sprzedawcy.

6. Jeżeli jakakolwiek część zapłaty za Towar lub jego dostarczenie ma być dokonana za pobraniem przy odbiorze, wydanie Towaru Kupującemu (rozładunek lub odpowiednio załadunek) nastąpi dopiero po uiszczeniu tej płatności przez Kupującego.

7. Niewykonanie przez Kupującego (wyznaczoną przez niego osobę) któregokolwiek z obowiązków wskazanych w dwóch ustępach poprzedzających, upoważnia Sprzedawcę do powstrzymania się z wydaniem Towaru. Niewykonanie tych obowiązków przez Sprzedawcę najpóźniej przed uzgodnionym terminem wydania Towaru, uważane jest za równoznaczne ze zwłoką Kupującego w jego odebraniu.

8. Sprzedawca uprawniony jest do odstąpienia od umowy sprzedaży bez wyznaczania Kupującemu dodatkowego terminu, w przypadku zwłoki Kupującego w odebraniu Towaru. Za zwłokę Kupującego w odebraniu Towaru uznaje się w szczególności następujące sytuacje:
a. w przypadku, gdy Towar miał być wydany we wskazanej w ofercie hurtowni Sprzedawcy – jeżeli Kupujący nie odbierze Towaru najpóźniej w terminie 5 dni od daty powiadomienia go przez Sprzedawcę o możliwości wydania;
b. w przypadku, gdy Towar miał być wydany w innym miejscu niż wskazane w punkcie a. – jeżeli Towaru nie można było wydać z powodu nieobecności Kupującego lub innej osoby wyznaczonej przez niego do odbioru Towaru, lub też niewykonania któregokolwiek z obowiązków wskazanych w ustępie 5. powyżej;
c. w przypadku, gdy Towar miał być wydany w innym miejscu niż wskazane w punkcie a. – jeżeli Towaru nie można było wydać z powodu braku możliwości dojazdu lub rozładunku Towaru w miejscu wskazanym prze Kupującego (w szczególności z uwagi na ryzyko utknięcia pojazdu dostawczego na drodze dojazdowej o nośności niedostosowanej do jego gabarytów);
d. nieuzasadnioną odmowę przyjęcia Towaru w miejscu jego odbioru;
e. odmowę uiszczenia Sprzedawcy pełnej należności ustalonej za Towar i jego dostarczenie, przed wydaniem Towaru (odpowiednio załadowaniem/rozładowaniem).

9. Sprzedawca jest uprawniony do jednostronnego odstąpienia od umowy w terminie 10 dni od dnia jej zawarcia, nie później jednak niż po wydaniu Towaru Kupującemu.

10. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży może zostać złożone przez Sprzedawcę również za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres, na który złożono ofertę Sprzedawcy.

11. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży przez Sprzedawcę zgodnie z postanowieniami ustępów 8 i 9 niniejszego paragrafu, po uiszczeniu ceny lub jej części przez Kupującego, Sprzedawca niezwłocznie dokona zwrotu Kupującemu otrzymanej należności. Jeżeli cena ta została uiszczona przelewem, zwrot może być dokonany przelewem na rachunek bankowy Kupującego, z którego dokonano zapłaty.

12. Kupujący (lub odpowiednio osoba wyznaczona prze niego do odbioru) zobowiązany jest do pokwitowania odbioru Towaru od Sprzedawcy.

13. W przypadku odbioru Towaru bezpośrednio w hurtowni Sprzedawcy Kupujący dokonuje załadunku na pojazd Kupującego (lub odpowiednio działającego na zlecenie Kupującego przewoźnika/spedytora odbierającego Towar). W przypadku odbioru Towaru w innych miejscach, Kupujący dokonuje rozładunku Towaru z pojazdu Sprzedawcy.

14. Przed odebraniem Towarów, Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia sposobu opakowania, ilości i stanu wydawanych przez Sprzedawcę Towarów, a także stanu przesyłki. W przypadku odbioru Towaru poza hurtownią Sprzedawcy, Kupujący zweryfikuje ww. okoliczności z treścią pokwitowania (listu przewozowego) dołączonego do Towaru. Wszelkie rozbieżności w powyższym zakresie, (tj. zastrzeżenia co do stanu, ilości lub sposobu opakowania bądź stanu przesyłki), Kupujący odnotuje w pokwitowaniu (liście przewozowym) dołączonym do przesyłki. Brak takiej adnotacji jest równoznaczny z potwierdzeniem przez Kupującego, że odebrał od Sprzedawcy wskazaną w pokwitowaniu ilość Towaru bez wad i uszkodzeń.

15. Jeżeli do przesłania Towaru używane są opakowania wielokrotnego użytku (np. palety/koszyki składane), przy odebraniu Towarów, Kupujący zobowiązany jest wydać (wymienić) Sprzedawcy opakowania wielokrotnego użytku w takiej samej ilości, tego samego gatunku i tej samej jakości, która zostaje wydana Kupującemu wraz z Towarem. W przypadku niewykonania obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Kupujący zobowiązany jest zwrócić Sprzedawcy koszty wydanych opakowań wielokrotnego użytku określone według aktualnych stawek wskazanych na stronie internetowej Alga. Kwota należna Sprzedającemu zgodnie ze zdaniem poprzednim, płatna będzie wraz z ceną za Towar, wraz z którymi wydano dane opakowania zbiorcze.
§ 5
Odpowiedzialność Sprzedawcy – reklamacje

1. Sprzedawca odpowiada za zgodność Towaru z umową, w tym:
a. w stosunku do Kupujących będących konsumentami, lub osobami fizycznymi zawierającymi ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla takiej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – zgodnie z rozdziałem 5a ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta; b. w stosunku do pozostałych Kupujących – na zasadach uregulowanych w art. 556 i n. Kodeksu cywilnego (rękojmia za wady), z zastrzeżeniem postanowień niniejszego paragrafu.

2. W granicach dozwolonych przepisami prawa (w tym z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów dot. ochrony praw Kupujących wymienionych w ust. 1 lit. a., z tytułu niezgodności Towaru z umową) odpowiedzialność Sprzedawcy z umowy sprzedaży Towarów zawartej na podstawie niniejszego Regulaminu, określają postanowienia niniejszego paragrafu.

3. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy sprzedaży zawartej zgodnie z niniejszym Regulaminem, ograniczona jest w każdym przypadku wyłącznie do szkód rzeczywistych poniesionych przez Kupującego i nie może przekroczyć limitu stanowiącego równowartość otrzymanej przez Sprzedawcę na podstawie takiej sprzedaży ceny za Towar, który był przyczyną szkody. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody w postaci utraconych korzyści poniesionych przez Kupującego.

4. Sprzedawca nie odpowiada za wady Towaru wynikające z jego niewłaściwego przechowywania, eksploatacji i używania (w tym montażu) po odebraniu przez Kupującego. W szczególności dotyczy to wad drewna. W przypadku tego asortymentu, warunkiem odpowiedzialności Sprzedawcy za jego wady jest sprawdzenie przez Kupującego stanu drewna (w tym zachowywanych parametrów wilgotności, spaczeń itp.) bezpośrednio przed lub najpóźniej 3 dni po jego odbiorze. Zaniechanie sprawdzenia Towaru drewnianego przez Kupującego bezpośrednio po jego odebraniu (w tym wilgotności materiału) uniemożliwia pozytywne rozpatrzenie ewentualnych reklamacji, ze względu na brak obiektywnej możliwości weryfikacji warunków w jakich drewno było przechowywane i użytkowane po jego przekazaniu Kupującemu. W zakresie dot. umów z Kupującymi wymienionymi w ust. 1 lit. b. obowiązek ten stanowi zarazem powinność z art. 563 § 2 k.c., warunkującą odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi. Zgodnie z art. 43c ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, z uwagi na specyfikę asortymentu
drewnianego, brak jego sprawdzenia wyłącza domniemanie, że brak zgodności Towaru z umową istniał w chwili jego dostarczenia.

5. W umowach z Kupującymi wskazanymi w ust. 1 lit. b niniejszego paragrafu, Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady Towaru, o ile wada fizyczna zostanie stwierdzona i zgłoszona Sprzedawcy w udokumentowanej formie, przed upływem 14 dni od daty odbioru Towaru przez Kupującego. Warunkiem zachowania ww. terminu jest dostarczenie zgłoszenia do Kupującego w taki sposób, aby przed jego upływem mógł się on z nim zapoznać.

6. Wszelkie reklamacje dotyczące umów sprzedaży zawieranych zgodnie z niniejszym Regulaminem, mogą być składane Sprzedawcy:
a. bezpośrednio w placówce Sprzedawcy (hurtowni), za pośrednictwem, której zakupiono Towar;
b. na piśmie lub pocztą elektroniczną, na wskazany w § 1 ust. 3 powyżej adres oddziału Sprzedawcy, za pośrednictwem którego kupiono Towar.

7. Wraz z reklamacją Kupujący obowiązany jest przedstawić dowód zakupu reklamowanego Towaru, w tym (w szczególności przez dołączenie faktury VAT lub paragonu potwierdzającego zakup) oraz udostępnić Sprzedającemu reklamowany Towar. Wadliwy (niezgodny z umową Towar), może być przedstawiony przez Kupującego w placówce (hurtowni), za pośrednictwem której został on zakupiony, a gdyby ze względu na rodzaj lub ilość Towaru byłoby to nadmiernie utrudnione, poprzez przedstawienie Sprzedawcy w tym miejscu przynajmniej wybranych sztuk/próbek wadliwego Towaru (w celu rozpatrzenia reklamacji, na żądanie Sprzedającego, Kupujący zobowiązany jest udostępnić mu cały reklamowany Towar w miejscu, w którym się on znajduje).

8. Jeżeli Kupujący wskazany w ust. 1 lit. b zwraca Towar w związku z odstąpieniem od umowy albo wymianą na wolny od wad, zobowiązany jest dostarczyć wadliwy Towar na własny koszt do placówki (hurtowni) Sprzedawcy, za pośrednictwem której został on zakupiony, za wyjątkiem Towarów zakupionych w następujących placówkach, które powinny być dostarczone zgodnie z poniższym wskazaniem:
a) Towary zakupione w placówce oddział Poznań: adres 62-002 Suchy Las, ul. Obornicka 117; tel. 532109200; e-mail poznan@hurtownia-drewna.com – do magazynu oddział Piotrków: adres 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Wronia 61a; tel. 532109400; e-mail piotrkow@hurtownia-drewna.com

9. Jeżeli Kupujący wskazany w ust. 1 lit. a. zwraca Towar w związku z odstąpieniem od umowy, odsyła go na adres wymieniony w ustępie poprzednim. Jeżeli Kupujący ten żąda wymiany lub naprawy Towaru, udostępnia go Sprzedającemu.

10. Odpowiedź na reklamację Kupującego składana jest na papierze lub innym trwałym nośniku (np. pocztą elektroniczną).

11. Odpowiedź na reklamację złożoną przez Konsumenta zostanie udzielona w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

12. Kupujący konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Informacje o sposobie korzystania z tych uprawnień dostępne są na stronie: www.polubowne.uokik.gov.pl.
§ 6
Uprawnienia dot. ochrony konsumentów, przy umowach zawieranych na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa

1. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się wyłącznie do Kupujących będących:
a. konsumentami, lub b. osobami fizycznymi zawierającymi ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla takiej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

2. Kupujący wskazani w ustępie 1 niniejszego paragrafu, którzy zawarli umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, mogą od niej odstąpić w terminie 14 dni bez podawania przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Kupujący (bądź wskazana przez niego osoba inna niż przewoźnik) wszedł w posiadanie Towaru (lub odpowiednio jego ostatniej partii lub części). Dla zachowania ww. terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem.

3. Oświadczenie o odstąpieniu, o którym mowa w ustępie poprzednim, można złożyć informując o tym Sprzedawcę, na wskazany w § 1 ust. 3 powyżej adres lub adres e-mali oddziału Sprzedawcy, za pośrednictwem którego kupiono Towar. Aby zachować termin do odstąpienia wystarczy wysłać informację dotyczącą odstąpienia przed jego upływem.

4. Kupujący wskazany w ustępie 1 niniejszego paragrafu, może złożyć oświadczenie o odstąpieniu korzystając ze wzoru formularza odstąpienia, stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu.

5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą. W takim przypadku Sprzedawca zwróci Kupującemu otrzymane od Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu
dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu przez konsumenta prawa odstąpienia.

6. Zwrotu płatności Sprzedawca dokonuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyraźnie zgodzi się na inny sposób, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. Kupujący ma obowiązek zwrotu Towaru Sprzedawcy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.

9. Towar należy odesłać na adres hurtowni za pośrednictwem której zawarto umowę sprzedaży, od której Kupujący odstępuje, a w przypadku Towarów zakupionych za pośrednictwem placówki oddział Poznań: adres 62-002 Suchy Las, ul. Obornicka 117; tel. 532109200; e-mail poznan@hurtownia-drewna.com, na adres: oddział Piotrków: adres 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Wronia 61a; tel. 532109400; e-mail piotrkow@hurtownia-drewna.com.

10. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, na które składają się m.in. koszty załadunku i transportu towaru do wskazanego wyżej punktu odbioru. Wysokość tych kosztów szacowana jest na trzykrotność kosztów dostarczenia tego towaru do Kupującego.

11. Kupujący odpowiada za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. W szczególności Kupujący powinni nie otwierać większej niż konieczna liczby opakowań Towaru tego samego gatunku, jeżeli po otwarciu są w stanie stwierdzić, że nie odpowiada on ich oczekiwaniom. Kupujący powinni też zabezpieczyć zwracany Towaru (zwłaszcza rozpakowany) do czasu jego odebrania przez Sprzedawcę.

12. Wskazane w niniejszym paragrafie prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, nie przysługuje w odniesieniu do umów:
a. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
b. w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (dotyczy to zwłaszcza Towarów dociętych/rozciętych do wymiarów podanych przez Kupującego);
c. w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
d. w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
e. w której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami.
§ 7
Dane osobowe

1. Administratorem, w rozumieniu art. 4 pkt 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, danych osobowych Kupującego przekazanych przy zawarciu umowy sprzedaży, do której stosuje się niniejszy Regulamin jest każdorazowo Sprzedawca będący stroną takiej umowę sprzedaży. Adres, nr telefonu i adres e-mail każdego ze Sprzedawców wskazany jest w § 1 ust. 3 niniejszego Regulaminu.

2. We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych Sprzedawcy, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: alga@poczta.onet.pl.

3. Dane osobowe są przetwarzane przez administratora:
1) w celu zawarcia i wykonania umowy – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
2) w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących, w tym prawa podatkowego – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
3) w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami związanymi z zawartą umową – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

4. Dane osobowe są przechowywane przez okres trwania umowy (tj. do jej wykonania), a następnie do momentu upływu okresu przedawnienia roszczeń z
tytułu umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.

5. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:
1) dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, na zasadach określonych w art. 15 – 17 RODO;
2) ograniczenia przetwarzania danych, w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
3) przenoszenia danych, na zasadach określonych w art. 20 RODO tj. do otrzymania przez osobę, której dane dotyczą od administratora danych osobowych jej dotyczących, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego;
4) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
5) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO.

6. W celu skorzystania z praw, o których mowa w ustępie 5 punkt 1 – 3 należy skontaktować się z administratorem lub inspektorem ochrony danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz konieczne do zawarcia i wykonywania umowy. Odmowa podania danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy.

8. Dane osobowe Kupującego mogą zostać przekazane firmie transportowej (w ramach stosowanej umowy powierzenia przetwarzania danych), świadczącej usługi transportowe Towarów zakupionych przez Kupującego u Sprzedawcy lub też firmie świadczącej na rzecz Sprzedawcy usługi księgowe.
§ 8
Postanowienia końcowe

1. Prawem właściwym dla umów zawartych zgodnie z niniejszym Regulaminem jest prawo polskie.

2. Wszelkie spory wynikające z umów zawartych na podstawie niniejszego Regulaminu, będą rozstrzygane zgodnie przepisami prawa polskiego z wyłączeniem Konwencji Wiedeńskiej o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów podpisanej w Wiedniu, 11 kwietnia 1980r.

3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.05.2023 i określa warunki umów zawartych po jego wejściu w życie.

4. Sprzedawca jest uprawniony do zmiany niniejszego Regulaminu.

Załącznik:
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
– Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz adres e-mail]
– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data
(*) Niepotrzebne skreślić.